بر خلاف حق فنآوری ، ترکیب حقوق فنآوری عبارت آشنایی است. ترجمه نظیر به نظیری از واژه Technology law اما من تعمد دارم در استفاده نکردن از این ترکیب مانوس و مالوف. حقوق فنآوری بیشتر معطوف است به قوانین و مقررات حاکم بر استفاده از ابزارهای فنآورانه اعم از شبکه‌، سخت افزار، نرم افزار، داده و امثالهم.

اما در مقابل حق فنآوری از اقسام حقوق انسانی است و ناظر است بر حق ِدسترسی و بهره مندی آزاد شهروندان از ابزارهای فنآورانه. در این معنا، نه تنها موضوع اعم از حقوقی فناوری بلکه شامل است بر اخلاق بهره برداری از تجهیزات. چه آن وجه از اخلاق که بر عهده مردمان است و چه آن وجه از اخلاق که بر عهده حاکمان خواهد بود.

جهت دقت بیشتر، لازم است بدانیم که حقوق تکنولوژی با تکنولوژی حقوقی نیز متمایز است که باید توضیح در باره این تفکیک را موکول به یادداشت مستقلی کنم.

بازگشت به بالا