پروژه پدری

پروژه‌ٔ پدری روایت پدری‌کردن است از زبان خود پدرها. از روزهایی که پسر کوچکی‌ بوده‌اند و خیال پدری را در سر می‌پرورانده‌اند. از روزهای بلوغ و درس و کتاب و دانشگاه و سربازی. از روزهای اولین عشق و عشق اول و ازدواج و بالاخره پدری و رابطه‌ٔ پدر و فرزندی.

نسخه الکترونیک | طاقچه
نسخه چاپی | نشر اطراف
کتاب پروژه پدری نشر اطراف

مقالات