سلام، حسام هستم

حقوق آموخته و تفکر پیشه

اگر پیشه هرکس، آنچیزی باشد که هر صبح به شوقش، چشم باز می‌کند. پیشه‌ام اندیشدن است. و اگر کار را نه به محور آذوقه، بلکه بر مبنای ذوق تعریف کنیم؛ ذوق خواندن و نوشتن دارم.