حسام ایپکچی

حسام ایپکچی

تفکر پیشه و پدیدآورنده

اگر پیشه هرکس، آنچیزی باشد که هر صبح به شوقش، چشم باز می‌کند. پیشه‌ام اندیشدن است. و اگر کار را نه به محور آذوقه، بلکه بر مبنای ذوق تعریف کنیم؛ ذوق مدام ِآفریدن دارم.

حقوق ‌آموخته‌ام؛ در مدیریت و منتورینگ حقوقی، حقوق ِتنظیم گری و حقوق فنآوری سوابق پژوهشی و اجرایی دارم و بیش از کسب، سرگرم فراکسب و مطالعه و نوشتن در فلسفه حق هستم و انسانک می‌سازم.